Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— mądrości
Reposted frompoprostudusia poprostudusia

January 27 2015

Just because someone desires you, it does not mean that they value you.


Read it over.

Again.

Let those words resonate in your mind.
— Nayyirah Waheed
Reposted fromolewka olewka viaImYourMan ImYourMan

December 26 2014

0409 d140 500
Kobieta może sobie pozwolić na niezdecydowanie bo, dajmy na to, zakochuje się w jakimś bogatym gościu i spędza przy nim życie. Natomiast mężczyzna nie może być mężem swojej żony. To sprzeczne z naturą.
Reposted fromImYourMan ImYourMan

July 25 2014

Reposted fromdepersonalizacja depersonalizacja

May 30 2013

Lubie sobie poczytać to co zrepostuje raz lub dwa. A czasem osiem.
Reposted fromLast-minute Last-minute
Woda, tylko taka przez 'o' z kreską
Reposted fromLast-minute Last-minute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl